Strona główna
Dzisiaj jest 3-10-2023

~ MASZ GLOS. MASZ WYBÓR

 


Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska” wraz z koalicjantami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Borkowa, Gutanowa i Woli Przybysławskiej przyłączając się do tej akcji “ Masz głos - Masz wybór” chcą uświadomić mieszkańcom Gminy rangę, jaką w codziennym życiu odgrywają decyzje podejmowane na najniższym szczeblu władzy. Dążymy też do tego, by pokazać mieszkańcom Gminy, jak mogą wpływać na sposób działania władz samorządowych. Zależy nam na tym, by dzięki naszej akcji lokalni decydenci nie byli już dla mieszkańców anonimowymi urzędnikami, na których można, co najwyżej ponarzekać, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami.


 
PO DEBACIE
Jedenastego maja 2008 odbyła się debata z Wójtem Gminy Garbów Kazimierzem Firlejem.
Spotkanie rozpoczęło się z 20 minutowym opóźnieniem, czego powodem były problemy z otwarciem sali. Powyższa sytuacja spowodowała podenerwowanie uczestników, mimo to debata rozpoczęła się i przebiegała prawidłowo.
Po powitaniu uczestników prowadzący Dariusz Rodzik przedstawił założenia akcji “Masz głos. Masz wybór” oraz program debaty po czym przekazał głos Wójtowi.
W pierwszej części Pan Wójt przedstawił sprawy problemowe naszej gminy do których zaliczył:
· Infrastruktura drogowa
· Jakość wody
· Małe szkoły (duże koszty utrzymania)
Następnie przedstawił plan działań na bieżący rok.
Druga część – pytania z sali
Zakres tematyczny problemów poruszanych przez mieszkańców gminy był bardzo rozległy, jednak najczęściej poruszanymi sprawami były:
- Infrastruktura (drogi, kanalizacja)
- Sieć szkolna gminy ( przyszłość szkoły podstawowej w Leścach)
W trzeciej części przedstawiono deklarację (sporządzoną w trakcie debaty) która została odczytana i przedłożona Panu Wójtowi do podpisu, niestety Wójt odmówił podpisania tłumacząc że zawarte w niej postulaty są zbyt ogólne.
Na zakończenie prowadzący podsumował debatę oraz podziękował uczestnikom.
Zebranie trwało ok. 1,5 godziny i wzięło w niej udział ponad 50 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele lokalnej gazety “Głos Garbowa”, zastępca Wójta oraz Sekretarz gminy.
W czasie debaty padło pytanie czy takie spotkania (władzy z mieszkańcami) są potrzebne – potwierdzenie i akceptacja uczestników utwierdziło nas w przekonaniu ze nasze działania i akcja “Masz głos. Masz wybór” mają sens.

WSPÓLNOTA GARBOWSKA


Kontynuacja Akcji "Masz głos, masz wybór" obliguje nas do przeprowadzenia monitoringu. Monitoring to zamierzony zaplanowany proces obserwacji prowadzony w jasno określonym celu. Monitoring to systematyczne zbieranie i analizowanie informacji umożliwiające określenie czy działania wykonywane są zgodnie z planem (tj. czy władza lokalna wywiązuje się ze złożonych obietnic) i czy osiągane są pożądane rezultaty. Monitoring zapewnia informację zwrotną, która powinna być użyta w celu poprawy działania.

W ramach monitoringu Koalicja Garbowska postanowiła przeprowadzić badanie ankieterskie, którego wyniki zostaną upublicznione. Badanie zostanie przeprowadzone pod koniec października 2008 roku.Podsumowanie akcji “Masz głos. Masz wybór”

Celem przystąpienia do akcji “Masz Głos. Masz Wybór” przez koalicję zawiązaną przez Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska” było zainteresowanie mieszkańców Gminy Garbów samorządem, bieżącymi sprawami i potrzebami Gminy oraz polityką jej władz. W ramach akcji koalicja miała też sprawdzić, jak władze Gminy realizują swoje obietnice przedwyborcze. Zadania te były realizowane poprzez zorganizowanie debaty z panem wójtem Kazimierzem Firlejem oraz festynu, na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Gminy Garbów.

Debata odbyła się 11 maja br. w Domu Strażaka w Garbowie. Uczestniczyło w niej około 50 osób, z których wiele przybyło, aby zadać wójtowi pytania. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o tym, że na początku spotkania miała miejsce próba zdyskredytowania organizatorów debaty przez wójta. Po tym niepotrzebnym incydencie przedstawił on bieżące problemy Gminy Garbów. Skupił się infrastrukturze drogowej, oświacie i bezpieczeństwie. Mieszkańcy zadali mu kilkanaście pytań dotyczących między innymi budowy dróg i ich oznakowania, przyszłości szkoły w Leścach, czy też składowania asfaltu w Cukrowni. Mogli w ten sposób przedstawić na forum publicznym swoje problemy podlegające gestii samorządu gminnego i pokazać swoje stanowisko. Gdyby wójt chciał i obiecał rozwiązać jakieś sprawy mieszkańców to mógłby na zakończenie debaty podpisać deklarację, ale ponieważ raczej nie dostrzegł żadnych bieżących problemów w naszej Gminie to nic nie musiał podpisywać. Za główne zadanie realizowane przez samorząd gminny w tym roku uznał poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Garbów.

Festyn miał miejsce 8 czerwca br. na placu za starą szkołą w Garbowie. Szacunkowo uczestniczyło w nim od 1000 do 1500 osób. Jego organizatorom udało się przygotować imprezę na wysokim poziomie kulturalnym dla całej lokalnej społeczności, znakomicie promującą Garbów i Ziemię Garbowską w rejonie.

W celu sprawdzenia realizacji zadań przedstawionych przez wójta na debacie “Wspólnota Garbowska” przeprowadziła październiku br. monitoring. Od Urzędu Gminy Garbów uzyskała dane dotyczące budowy dróg w 2008 roku. Są one następujące:

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY DOTYCZĄCE BUDOWY DRÓG W 2008 R. ZREALIZOWANE BĄDŹ W KOŃCOWEJ FAZIE REALIZACJI

  • Drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej

Razem 8090 mb o łącznej wartości 1217123,30 zł

  • Drogi betonowe

Razem 1430 mb o łącznej wartości 138 160,22 zł

  • Drogi z terminem realizacji do 31.10.2008 w miejscowości Zagrody

Razem 495 mb o łącznej wartości 139.194,74 zł

  • Bieżące remonty dróg łączna wartość 149.000 zł

Ponadto gmina Garbów współuczestniczyła w remoncie drogi powiatowej Nr 1548L Garbów – Borków – Zofian – Starościn o dł. 6100,00 mb (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej), poprzez finansowanie zadania środkami Gminy w wysokości ogółem 1.150.000,00 zł,

Przy ww. drodze (w Garbowie) wykonany został jednostronny chodnik na odcinku 500 mb o łącznej wartości 142.177,00 zł

Dane te świadczą, że infrastruktura drogowa w Gminie Garbów w 2008 roku uległa znacznej poprawie. Ponieważ drogi gminne budowane są bez planu i w odcinkach, toteż nie można było sprawdzić jak zadanie to zostało wykonane, np. jakie prace miały być zrobione i czy zostały wykonane, czy droga ma odpowiednią szerokość, czy zrobione zostało pobocze itd.

W ramach monitoringu w dniach 22-26 października br. wśród mieszkańców Gminy Garbów przeprowadzona została ankieta. Jej celem było sprawdzenie jak mieszkańcy oceniają władze lokalne i czego od nich oczekują. W ankiecie zebrano opinie 47 osób.

 

Ankietowani wg płci

Kobiety

43%

Mężczyźni

57%

 

Ankietowani wg wieku

18 – 3037%
31 – 6046%
61 – i więcej17%
 

Ankieta zawierała 5 pytań. Cztery pierwsze polegały na wskazaniu odpowiedzi z pośród kilku możliwych zaś piąte to pytanie otwarte.

Oto wyniki badania:

 
1. Czy interesuje się Pan/i działaniami władz gminy Garbów?
Tak39%
Raczej tak28%
Trudno powiedzieć15%
Nie 9%
Raczej nie9%

  

2. Jak ocenia Pan/i pracę władz gminy Garbów w ostatnim roku?

Dobrze

9%
Raczej dobrze19%
Nie mam zdania30%
Źle 33%
Raczej źle9%

  

 
3. Czy  uważa Pan/i ze informacja o działaniach władz gminy Garbów jest odpowiednio upubliczniona?

Tak

6%
Raczej tak13%
Trudno powiedzieć34%
Nie 32%
Raczej nie15%
  
 

4. Czy słyszał/a Pan/i o akcji „Masz Głos. Masz Wybór”?

Tak60%
Nie 38%
Brak odpowiedzi2%
  

Treść piątego pytania brzmiała:

Co Pan/i zdaniem powinno być zrobione/zmienione na terenie gminy Garbów w najbliższym czasie?

Z 47 ankiet 16 nie zawierało odpowiedzi na powyższe pytanie zaś pozostałe w zdecydowanej większości  dotyczyły budowy i naprawy dróg.

Sprawy przedstawiane przez ankietowanych w kolejności od najczęściej wskazywanych:

·        Budowa i naprawa dróg

·        Place zabaw, boiska

·        Bezpieczeństwo

·        Organizacja imprez kulturalnych

·        Komunikacja autobusowa

Odbyło się także spotkanie podsumowujące akcję “Masz głos. Masz wybór”. Miało ono miejsce 26 października br. w Domu Strażaka w Borkowie. Przedstawiono na nim działania podejmowane w Gminie Garbów w ramach akcji “Masz Głos. Masz Wybór” oraz wyniki monitoringu. Dzięki udziałowi w tej ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska” zdobyło wiele nowych doświadczeń potrzebnych przy realizacji założonych w swoim statucie celów.

Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska”


 ♥

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery